Chính sách mua hàng

Chính sách Mua Hàng tại maybienapdonganh.net đề ra các nguyên tắc cơ bản áp dụng đối với mọi hoạt động mua hàng tại maybienapdonganh.net. Tài liệu này không cố gắng trả lời câu hỏi “mua như thế nào?” mà thiết lập một tập hợp các nguyên tắc nhằm giúp tất cả những ai đảm nhận hoạt động Mua hàng có thể hiểu rõ hơn về những điều căn bản trong Mua hàng tại maybienapdonganh.net. Tài liệu cũng giúp tất cả mọi người có làm việc tương tác với bộ phận Mua hàng có thể nắm bắt các thông số và các yêu cầu về bất kỳ hoạt động mua hàng nào trong nội bộ maybienapdonganh.net vì nó đóng góp vào thành công của Doanh nghiệp chúng ta.

Tại mỗi Thị trường mà maybienapdonganh.net hoặc đơn vị Kinh doanh của Maybienapgiare.com có trách nhiệm rà soát và triển khai chính sách và các thủ tục Mua hàng của mình nhằm bảo đảm sự tuân thủ nhất quán đối với chính sách này.

Áp dụng

Chính sách Mua Hàng maybienapdonganh.net áp dụng đối với tất cả nhân viên của maybienapdonganh.net có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động mua hàng cho maybienapdonganh.net hoặc tương tác, trực tiếp hoặc gián tiếp, với bộ phận Mua hàng của maybienapdonganh.net. Chính sách này cũng áp dụng đối với những người ký kết với maybienapdonganh.net đại diện thực hiện về việc tiến hành các hoạt động mua hàng cho maybienapdonganh.net.

Các hoạt động mua hàng bao gồm:

  • Tìm nguồn cung ứng chiến lược;
  • Chọn lựa và quản lý nhà cung cấp;
  • Xác lập và phê duyệt hợp đồng;
  • Xác lập và phê duyệt yêu cầu mua hàng;
  • Xác lập và phê duyệt đơn mua hàng;
  • Nhận hàng.